טרייד פול בע"מ

LEI 98450093BBX60737FB90

TRADE POOL LTD

Legal Address [he]


22 נורית
בצרה IL 6094400

Headquarters Address [he]


22 נורית
בצרה IL 6094400

LEI Registration Details
L E I
98450093BBX60737FB90
Legal Name
טרייד פול בע"מ
Other Name 1
TRADE POOL LTD
Other Name 1 Type
ALTERNATIVE_LANGUAGE_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000406
Authority Authority I D
516372299
Legal Jurisdiction
IL
Legal Form Legal Form Code
9999
Legal Form Other Legal Form
Private Limited Company ( Local Authority)
Status
ACTIVE
Initial Date
2021-10-13 10:17:07
Last Update Date
2021-10-13 14:17:07
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-10-13 10:17:07
Managing L O U
529900T8BM49AURSDO55 [Ubisecure Oy]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000406
Validation Authority Validation Authority I D
516372299

© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |