บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

LEI 254900YVPIGS9VDRZ124

Asia Plus Securities Company Limited

Legal Address


3 Floor
Sathorn City Tower
175 South Sathorn Road, Thungmahamek
Sathorn TH-10 TH 10120

Headquarters Address


3 Floor
Sathorn City Tower
175 South Sathorn Road, Thungmahamek
Sathorn TH-10 TH 10120

LEI Registration Details
L E I
254900YVPIGS9VDRZ124
Legal Name
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
Transliterated Other Name 1
Asia Plus Securities Company Limited
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000554
Authority Authority I D
0105557088431
Legal Jurisdiction
TH
Legal Form Legal Form Code
9999
Legal Form Other Legal Form
other
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-11-16 10:44:37
Last Update Date
2020-10-26 21:31:25
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-11-06 11:50:54
Managing L O U
5493001KJTIIGC8Y1R12 [Bloomberg Finance L.P.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000554
Validation Authority Validation Authority I D
0105557088431

LEI Registration Exception(s)


Banking Codes

BIC / SWIFT Codes Assigned (3)

BIC:
AAASTHB1XXX
BIC:
APSOTH21XXX
BIC:
APSSTHB1XXX

© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |