ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

LEI 213800Y9FY1ZJO51AG25

ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ATHENS MARINA S.A.

Legal Address


ATHENS MARINA, NEW FALIRO
PIRAEUS GR-I GR 18547

Headquarters Address


ATHENS MARINA, NEW FALIRO
PIRAEUS GR-I GR 18547

LEI Registration Details
L E I
213800Y9FY1ZJO51AG25
Legal Name
ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Other Name 1
ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
ATHENS MARINA S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
004488507000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-02-26 19:00:00
Last Update Date
2021-06-10 13:39:25
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-01 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
004488507000

LEI Registration Exception(s)


Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ is directly consolidated by ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Relationship Start Node Node I D
213800Y9FY1ZJO51AG25 [ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ]
Relationship End Node Node I D
213800ZU3OTKF9M41394 [ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2018-02-26 19:00:00
Registration Last Update Date
2021-06-10 09:39:25
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-08-01 20:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Other Official Documents
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-02-26 19:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |