ميدشاينس ليميتد

LEI 213800WZJ9V6RNUV8R74

MIDCHAINS LIMITED

Legal Address


UNIT 1, LEVEL 6, UNIT 4, LEVEL 7, AL SILA TOWER
ABU DHABI GLOBAL MARKET SQUARE, AL MARYAH ISLAND
ABU DHABI AE-AZ AE 00971

Headquarters Address


UNIT 1, LEVEL 6, UNIT 4, LEVEL 7, AL SILA TOWER
ABU DHABI GLOBAL MARKET SQUARE, AL MARYAH ISLAND
ABU DHABI AE-AZ AE 00971

LEI Registration Details
L E I
213800WZJ9V6RNUV8R74
Legal Name
ميدشاينس ليميتد
Transliterated Other Name 1
MIDCHAINS LIMITED
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000569
Authority Authority I D
000003233
Legal Jurisdiction
AE
Legal Form Legal Form Code
OSE2
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-06-28 20:00:00
Last Update Date
2020-06-29 14:59:21
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-06-28 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
PARTIALLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000569
Validation Authority Validation Authority I D
000003233

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |