مصنع بان جلف العالمية للمعادن ذ م م

LEI 213800HJ154L2SCL8794

PAN GULF INTERNATIONAL METALS INDUSTRY.LLC

Legal Address


STREET NO 25
SHARJAH INDUSTRIAL AREA 10
NEAR IND AREA POLICE STATION, P.O BOX 7067
SHARJAH AE-SH AE

Headquarters Address


STREET NO 25
SHARJAH INDUSTRIAL AREA 10
NEAR IND AREA POLICE STATION, P.O BOX 7067
SHARJAH AE-SH AE

LEI Registration Details
L E I
213800HJ154L2SCL8794
Legal Name
مصنع بان جلف العالمية للمعادن ذ م م
Transliterated Other Name 1
PAN GULF INTERNATIONAL METALS INDUSTRY.LLC
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000583
Authority Authority I D
122617
Legal Jurisdiction
AE
Legal Form Legal Form Code
RWVW
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-01-17 19:00:00
Last Update Date
2020-09-15 14:51:15
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-09-14 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000583
Validation Authority Validation Authority I D
122617

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |