ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΒΕ)

LEI 213800CECYBEB3WW3Y42

HELESI (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ)

HELLENIC ENVIRONMENTAL SYSTEMS INDUSTRY S.A.

Legal Address


19, AG. IOANNOU STR.
AIGIO GR-69 GR 25100

Headquarters Address


19, AG. IOANNOU STR.
AIGIO GR-69 GR 25100

LEI Registration Details
L E I
213800CECYBEB3WW3Y42
Legal Name
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΒΕ)
Other Name 1
HELESI (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ)
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
HELLENIC ENVIRONMENTAL SYSTEMS INDUSTRY S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
035523116000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-12-19 19:00:00
Last Update Date
2020-12-03 10:34:04
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-12-19 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
035523116000
Clean Name
helesi

LEI Registration Exception(s)


Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΒΕ) is directly consolidated by Helesi Plc

Relationship Start Node Node I D
213800CECYBEB3WW3Y42 [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΒΕ)]
Relationship End Node Node I D
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2018-12-19 19:00:00
Registration Last Update Date
2019-12-02 04:44:56
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-12-19 19:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-12-19 19:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΒΕ) is ultimately consolidated by Helesi Plc

Relationship Start Node Node I D
213800CECYBEB3WW3Y42 [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΒΕ)]
Relationship End Node Node I D
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2018-12-19 19:00:00
Registration Last Update Date
2019-12-02 04:44:56
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-12-19 19:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2018-12-19 19:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |